دهیاری شهرآباد

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض دهیاری روستای شهرآباد می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.
در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید
شماره ثابت : 05133781015